Här bredvid kan du läsa klubbens stadgar. Här står det hur du kan bli medlem, hur du ska uppträda som medlem samt lite annat som rör föreningen.

mellsta-08

Veteranmopedklubben

Brunnbäck Crusaders stadgar

Den 12 september 2008, kl: 19:00, startades föreningen Brunnbäck  Crusaders på Tjärnagård i Krylbo. Föreningens grundare tillika President heter Peter Nilsson. Den 12 september 2010 kl: 19:00 ansökte föreningen att bli registrerad hos skatteverket. Detta är föreningens skrivna stadgar som föreningen ska följa tills antingen stadgarna ändras eller föreningen upplöses.

 Föreningens syfte:

Brunnbäck Crusaders är en förening för veteranmopedintresserade och har sitt säte i Krylbo, i Avesta kommun. Föreningen har som huvuduppgift att skapa och delta i glada och givande möten mellan människor där gamla mopeder står i fokus. De viktigaste uppgifterna som föreningen bör prioritera är följande:

 -          Föreningen ska sträva efter att utvecklas och växa så att kunskap och intresse runt gamla mopeder fortlever i framtiden.

 -          Det är viktigt för föreningens medlemmar att träffa likasinnade personer och föreningar för att därigenom utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter.

 -          Föreningens medlemmar ska genom att vara vänliga, hjälpsamma och ansvarstagande visa ett positivt ansikte utåt till samhället. Detta bygger inte bara en stark gemenskap mellan Brunnbäck Crusaders medlemmar utan verkar också positivt mot andra som föreningen träffar eller på annat sätt påverkar.

 -          Medlemmarna bör ges möjlighet att hjälpa till att utveckla föreningen. Detta kan göras genom att utvalda medlemmar får en post/titel av Presidenten. Att vara chefsmekaniker, rådman, web-ansvarig, kassör, mediaansvarig, kontaktman m.m. är exempel på hur medlemmarnas deltagande och engagemang stärks. Detta också för att medlemmarna kan erbjudas hjälp, privat såsom inom föreningen, inom dessa kunskapsområden när så önskas. Personer som tilldelas titel bör ”brinna för sin uppgift”. Om post/titel ej utdelas kan detta av enskild medlem sökas hos Presidenten.  

 Hur blir man medlem?

 För att bli medlem i Brunnbäck Crusaders måste du uppfylla vissa krav och följa vissa regler:

 -          Du måste ha fyllt femton år.

 -          Din moped bör vara minst tjugofem år gammal. Dock kan undantagsfall accepteras av Presidenten.

-           Du ska ha betalat medlemsavgiften på Swedbank clearingnr: 81661 konto: 9342497261

 -          Du ska med vänlighet, hjälpsamhet och ansvar bemöta omvärlden.

 -          Du har för avsikt att i god tid ordna dina vardagssysslor så att du med rätta och gott samvete kan delta i de planerade möten och träffar som klubben ordnar.

Kan man uteslutas ur klubben?

 -          Om en medlem uppför sig illa, eller på annat sätt utsätter klubbens rykte/medlemmar eller övriga medmänniskor för någon slags kränkande behandling kan presidenten med omedelbar verkan utesluta medlemmen ur föreningen. Detta för att säkerställa att föreningens medlemmar alltid står upp för föreningens stadgar och fungerar som positiva förebilder till samhället.

 -          Om en medlem ej visar intresse för det föreningen strävar mot, samt ej deltar i föreningens träffar/aktiviteter, så kan medlemmen uteslutas av presidenten med omedelbar verkan.

 Kostar det något att bli/vara medlem?

 -          Föreningen har som mål att ej kräva medlemsavgift eller andra avgifter av medlemmarna. Detta för att vem som helst ska kunna bli medlem i föreningen enbart för mopedintressets skull. Tanken är att föreningens medlemmar skall kunna lösa detta genom att hjälpa varandra att hålla i olika aktiviteter utan att ta ut ersättning i form av medlemsavgifter. Om styrelsen anser att det behövs en ekonomi inom föreningen för att på så sätt kunna finansiera olika aktiviteter och inköp så ordnas detta av styrelsen vid lämpligt möte. Styrelsen kan då börja ta ut medlemsavgifter av medlemmarna. Det är tänkt att inköp av utrustning i form av bensin, verktyg, mm till föreningens klubbverkstad görs av valfria bidrag/sponsringar från medlemmarna.

 Vad har styrelsen för uppgift? När hålls möten? Hur väljs styrelsen?

 -          Styrelsens uppgift är att se till att föreningens stadgar och regler följs. Styrelsen ska aktivt arbeta för att föreningen ska växa i medlemsantal samt komma med idéer på vilka aktiviteter som föreningen ska hålla.

 -          Möten hålls när styrelsen anser att detta behövs. Ett riktmärke  är att styrelsen siktar på att ha ett årsmöte i april månad. Detta för att effektivt kunna planera kommande säsongs aktiviteter m.m.

 -          Styrelsen består av en ordförande (President), en sekreterare samt en kassör. Ordföranden (Presidenten, tillika föreningens grundare) sitter på titeln tills han väljer att kliva av. Sekreterare och kassör väljs på årsmötet.

Information om plats och tid för föreningsmöten skrivs ut i skälig tid på hemsidan. Utöver detta används sms för samma syfte. Även övrig info till medlemmarna går ut via hemsidan och sms. Får någon inte ett sms kan man alltid läsa på hemsidan om vad som händer. 

Dagordningen kan se ut som följande: 

Dagordning

1.      Årsmötets öppnande

2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.      Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

4.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5.      Fastställande av dagordning

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse

7.      Styrelsens ekonomiska rapport

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.      Val av sekreterare och kassör, samt om nödvändigt även suppleanter. Samtliga poster för en tid av ett (1) år.

10.  Inkomna motioner

11.  Övriga frågor

12.  Årsmötets avslutande

 Kan föreningen ändra stadgarna?

 -          Stadgarna kan ändras om ordföranden (Presidenten) anser att detta behövs. Detta behöver ej ske på ett årsmöte. Ordföranden informerar då styrelsen, där deras åsikter hörsammas, för att därefter ändra stadgarna.

 Upplösning av föreningen?

 -          Det är endast ordföranden (Presidenten) som kan upplösa föreningen. Om ordföranden (Presidenten) väljer att föreningen skall upplösas, så ska ev. kvarvarande tillgångar skänkas till likasinnad föreningsverksamhet eller delas mellan medlemmarna. Styrelsen avgör detta genom röstning. Vid röstning om detta så har styrelsens medlemmar vardera en röst att lägga (1+1+1). 

 Klubbens och medlemmarnas ledord är följande:

 -          ”Min moped är en nyckel till frihet och glädje, och jag brukar den med omsorg och respekt.

-